EuRegioVital(e) 2011

O Projekcie

Celem EuRegioVital(e)2011 jest współtworzenie transgranicznego obszaru zdrowotnego, rozwijanie produktów turystyki zdrowotnej oraz likwidacja barier językowych i stereotypów wobec kraju sąsiedzkiego. Projekt zakłada zbudowanie wielopłaszczyznowej transgranicznej współpracy w oparciu o łączenie aktywności i potencjałów wielu podmiotów na rzecz tematycznego scalania rozproszonych po obu stronach granicy zasobów turystyki zdrowotnej w celu osiągnięcia jak najlepszych korzyści dla turystów i społeczności lokalnych. Zbudowanie szerokiej sieci partnerstwa ułatwi poszukiwanie i dobór wiarygodnych partnerów otwartych na kreatywność, innowacje, na zdobywanie kompetencji językowych i kulturowych a przede wszystkim na podejmowanie transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki zdrowotnej.

Projekt obejmuje szerokie spektrum działań związanych z rewitalizacją i unowocześnieniem infrastruktury turystyki zdrowotnej, edukacją turystyczną oraz z wypracowaniem transgranicznych standardów dla sektora turystyki zdrowotnej w celu eliminowania istniejących różnic po obu stronach granicy. Partnerzy polscy będą podnosić jakość infrastruktury turystycznej, natomiast partnerzy saksońscy przeprowadzą działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, które będą realizowane w innowacyjnej formie objazdowej dzięki wykorzystaniu zaadoptowanego do celów edukacyjnych pojazdu ROBUR. Tematami działań edukacyjno-informacyjnych będą takie tematy jak zdrowie, dziedzictwo kulturowe, a także obyczajowość i tradycje w połączeniu z ofertą turystyki zdrowotnej po obu stronach granicy.

Działania projektu EuRegioVital(e) 2011 są prowadzone po obu stronach obszaru wsparcia i wzajemnie się uzupełniają.

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Sp. z o. o., jako partner projektu, dokona renowacji dwóch zabytkowych, parkowych leżakowni ze wspaniałym widokiem na Szklarską Porębę Dolną, karkonoską grań od Śnieżki po Szrenicę. Projekt zakłada odtworzenie dawnego wyglądu leżakowni i przywrócenie ich rekreacyjno-zdrowotnych funkcji z uwzględnieniem aktualnych trendów zdrowotnych i demograficznych oraz
zmian cywilizacyjnych.